I-mobile
-ตั้งค่าโรงงาน
รหัสกด 1122
-Reset เครื่อง
รหัสกด *741*737381#
-เซ็ตengineer mode
รหัสกด *#3646633#

สำหรับ engineer modeสามารถเข้าไปปรับแต่งการตั้งค่าเสียงต่างตัวอย่างเสียง mic speker echo suppression level ต่างได้

ถ้าเครื่อง I-MOBILE ของเพื่อนๆ มีปัญหาแนะนำให้ทำแบบนีก่อนส่งศูนย์ เพราะเราไม่ได้แกะเครื่อง ซึ่งการแกะเครื่องทำให้ประกันหมด

แต่กรณีอย่างนี้เป็นการแก้ไขที่ ซอว์แวร์ ทำได้เลย